പത്തോളജി & മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം

അദ്ധ്യാപകർ

പ്രഫസർ               -  ഡോ. എം.ജി.ഗീത

റീഡർ                   -  ഡോ.മഹേശ്വരി ചന്ദ്രൻ.

സപ്പോർട്ടീവ് സ്റ്റാഫ്

ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ  -  പ്രീതാറാണി ഐ,പി.

ലാബ് അറ്റൻഡർ   -  റ്റി.റ്റി. എബനേസർ

ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ് ഫെസിലിറ്റീസ്

ലൈബ്രറി            - ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ് ലൈബ്രറി ലഭ്യമാണ്.

ലബോറട്ടറി          - പത്തോളജിയിലേയും മൈക്രോബയോളജിയിലേയും

            പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കായി നടത്തുന്നു.