തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻ്റ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് സ്വാഗതം

തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻ്റ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് സ്വാഗതം

ഗവൺമെൻ്റ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽകോളേജ് 1983 ൽ ഡോ. കെ. ജെ. ഐസാക്ക് പ്രിൻസിപ്പലായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.കേരള സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കോളേജിന് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആയുഷ് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി അംഗീകാരം നൽകി. കേരള സർക്കാറിൻ്റ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ കോളേജ്. അഞ്ചര വർഷത്തെ ബിഎച്ച്എംഎസ് (ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ & സർജറി) ഡിഗ്രി കോഴ്സ് അതേ വർഷം തന്നെ ആരംഭിച്ചു. മൂന്ന് വർഷത്തെ ബിഎച്ച്എംഎസ് ഗ്രേഡ് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് 1991 ൽ ആരംഭിച്ചു. രണ്ട് വർഷത്തെ (ഹോമിയോപ്പതിക് ഫിലോസഫി, മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക) മൂന്ന് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് എംഡി (ഹോം) 1995 ൽ ആരംഭിച്ചു. 1996 ൽ മറ്റൊരു പിജി കോഴ്സ് ചേർത്തു. 2004 ൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ, ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമസി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു. 

മോട്ടോ:

“ജ്ഞാനിയാകാൻ ധൈര്യപ്പെടുക”

 
      ശ്രീ.പിണറായി വിജയൻ

      ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി

 

 
      ശ്രീമതി. ഷൈലജ

      ബഹു.ആരോഗ്യ, ദേവസ്വം മന്ത്രി

  

 
      ശ്രീ. കേശവേന്ദ്ര കുമാർ ഐ.എ.എസ്

      ആയുഷ് സെക്രട്ടറി

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,100,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,23,18,15,2,1,0,5,107,0
new
new2
new3
new4
new5
new6