ഗവൺമെൻ്റ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജ്

ഐരാണിമുട്ടം, മണക്കാട് പി.ഒ

ആറ്റുകാൽ, തിരുവനന്തപുരം,

കേരള 695009

ഫോൺ: 0471 245 9459